小学语文生字表

2018-12-04 14:46:00
张秀宇
原创
2489

                                 小学阶段生字表(2460个字),家有小学生的赶紧收藏!

 

一年级上册生字

识字

1、 一(yī) (èr) (sān)

2、十(shí) (mù) (hé)

3、上(shàng) (xià) (tǔ) (gè)

4、八(bā) (rù) (dà) (tiān)

5、牛(niú) (yáng) (xiǎo) (shǎo)

6、巾(jīn) (yá) (chǐ) (máo)

7、卜(bǔ) (yòu) (xīn) (fēng)

8、力(lì) (shǒu) (shuǐ)

课文

1、人(rén) (huǒ) (wén) (liù)

2、七(qī) (ér) (jiǔ) (wú)

3、口(kǒu) (rì) (zhōng)

4、了(le) (zǐ) (mén) (yuè)

5、不(bù) (kāi) (sì) (wǔ)

6、目(mù) (ěr) (tóu) (mǐ)

7、见(jiàn) (bái) (tián) (diàn)

8、也(yě) (cháng) (shān) (chū)

9、飞(fēi) (mǎ) (niǎo)

10、云(yún) (gōng) (chē)

11、广(guǎng) (shēng) (zú) (zǒu)

12、方(fāng) (bàn) (bā)

13、业(yè) (běn) (píng) (shū)

14、自(zì) (yǐ) (dōng) 西(xī)

15、回(huí) (piàn) (pí)

16、生(shēng) (lǐ) (guǒ)

17、几(jǐ) (yòng) (yú)

18、今(jīn) (zhèng) (yǔ) (liǎng)

19、瓜(guā) (yī) (lái)

20、年(nián) (zuǒ) (yòu)


一年级下册生字

1、 说(shuō) (huà) (péng) (yǒu) (chūn) (gāo)

2、你(nǐ) (men) (hóng) 绿(lǜ) (huā) (cǎo)

3、爷(yé) (jié) (suì) (qīn) (de) (háng)

4、古(gǔ) (shēng) (duō) (chù) (zhī) (máng)

5、爸(bà) (quán) (guān) (xiě) (wán) (jiā)

6、看(kàn) (zhe) (huà) (xiào) (xìng) (huì)

7、妈(mā) (nǎi) (wǔ) (hé) (fàng) (shōu)

8、女(nǚ) (tài) (qì) (zǎo) (qù) (liàng)

9、听(tīng) (chàng) (lián) (yuǎn) (dìng) (xiàng)

10、以(yǐ) (hòu) (gèng) (zhǔ) (yì) (zǒng)

11、先(xiān) (gàn) (gǎn) (qǐ) (míng) (jìng)

12、同(tong) (gōng) (zhuān) (cái) (jí) (duì)

13、诗(shī) (lín) (tóng) (huáng) (bì) (lì)

14、是(shì) (duǒ) (měi) (wǒ) (yè) (jī)

15、她(tā) (tā) (sòng) (guò) (shí) (ràng)

16、吗(ma) (ba) (chóng) (wǎng) (dé) (hěn)

17、河(hé) (jiě) (jiè) (ne) (ya) (nǎ)

18、园(yuán) (yīn) (wéi) (liǎn) (yáng) (guāng)

19、可(kě) (shí) (bàn) (fǎ) (zhǎo) (xǔ)

20、别(bié) (dào) (nà) (dōu) (xià) (jiào)

21、再(zài) (xiàng) (xiàng) (zuò) (diǎn) (zhào)

22、井(jǐng) (xiāng) (miàn) (wàng) (xiǎng) (niàn)

23、王(wáng) (cóng) (biān) (zhè) (jìn) (dào)

24、贝(bèi) (yuán) (nán) (ài) (xiā) (pǎo)

25、吹(chuī) (dì) (kuài) (lè) (lǎo) (shī)

26、拉(lā) (bǎ) (gěi) (huó) (zhòng) (chī)

27、练(liàn) (xí) (kǔ) (xué) (fēi) (cháng)

28、问(wèn) (jiān) (huǒ) (bàn) (gòng) (qì)

29、分(fēn) (yào) (méi) (wèi) (hái) (xuǎn)

30、只(zhī) (xīng) (xuě) (bāng) (qǐng) (jiù)

31、球(qiú) (wán) (tiào) (táo) (shù) (gāng)

32、兰(lán) (gè) (zuò) (zuò) (dài) (jí)

33、名(míng) (fā) (chéng) (wǎn) (dòng) (xīn)

34、有(yǒu) (zài) (shén) (me) (biàn) (tiáo)

35、万(wàn) (dīng) (dōng) (bǎi) (qí)

36、洗(xǐ) (rèn) (sǎo) (zhēn) (fù) (mǔ)

37、和(hé) (yǔ) (qiān) (lǐ) (xiù) (xiāng)

38、蚂(mǎ) (yǐ) (qián) (kōng) (fáng) (wǎng)

39、谁(shuí) (pà) (gēn) (liáng) (liàng) (zuì)

40、沙(shā) (hǎi) (qiáo) (zhú) (jūn) (miáo)

41、北(běi) (nán) (jiāng) (hú) (qiū)

42、短(duǎn) (duì) (lěng) (dàn) (rè) (qíng)


二年级上册生字

识字1、 宜(yí) (shí) (sè) (huá) (gǔ) (jīn) (jìn) (céng) (fēng) (zhuàng)

1、波(bō) (làng) (dēng) (zuò) (zì) (píng) (lì) (láo)

2、尤(yóu) (qí) (qū) (jù) (tā) (ān) (kuài) (zhàn)

3、已(yǐ) (jiǎ) (dòu) (shí) (fēn) (jīng) (rú) (hǎo) (wá) (wā)

4、于(yú) (shǒu) (zhī) (fēng) (jì) (liú)

识字2、胡(hú) (xì) (qí) (gāng) (guān) (dàn) (qín) (yǎng)(请微信公众号:方舟刘静波语文)

5、休(xiū) (shēn) (tián) (gē) (yuàn) (chú) (xī) (nín) (qiān) (kùn)

6、员(yuán) (qīng) (níng) (shì) (yàng) (xiào) (qiē) (jiào) (xiǎng) (bān)

7、欠(qiàn) (yuán) (bāo) (zhōng) (tàn) (hā) (chí) (nào)

8、及(jí) (shēn) (zǎi) (xì) (cì) (wài) (jì) (pēng) (lǐ) (jiā)

识字3、夕(xī) (yǔ) (chuān) (zhōu) (tái) (zhēng) (mín) (zú)

9、亿(yì) (jié) (huān) (zǔ) (qí) (zhì) (qìng) (qǔ)

10、央(yāng) (jiāo) (shì) (páng) (yōu) (yīn) (tán) (chéng) (guó) (tú)

11、申(shēn) (pǐ) (hù) (jīng) (lèi) (yáng) (yōng) (bào) (xiāng) (yáng)

12、讲(jiǎng) (dǎ) (zhǐ) (jiē) (jīng) (gù) (hóu) (qí)

识字4、寸(cùn) (luò) (bǔ) (bá) (gōng) (zhù) (qǔ) (suǒ)

13、信(xìn) 沿(yán) (shí) (jì) (wā) (cuò) (dá) (hái)

14、言(yán) (měi) (zhì) (kē) (guà) (wā) (guài) (màn)

15、怎(zěn) (sī) 穿(chuān) (wān) (bǐ) (fú) (qiǎn) (piāo) (lā) (ā)

16、夫(fū) (biǎo) (shì) (hào) (hàn) (shāng) (xī) (jí)

17、串(chuàn) (miǎn) (gào) (sù) (hú) (lí) (hóu) (kē)

识字5、斤(jīn) (zhé) (tiāo) (gēn) (dú) (mǎn) (róng) (yì)

18、采(cǎi) (bèi) (bǎn) (yǐ) (dàn) (bàng) (qīng) (xiao)

19、由(yóu) (shù) (tǔ) (zhù) (kè) (qiān) (bǐ) (zhuō) (jǐng) (ná)

20、坏(huài) (sōng) (zhā) (zhuā) (zhù) (fú) (jù) (xìng)

21、之(zhī) (lìng) (bù) (zhí) (dāng) (dì) (xiàn) (qī) (lún) (lù)

识字6、丑(chǒu) (yǒng) (jī) (bǎo) (wēn) (pín) (fù)

22、户(hù) (yà) (jiǎo) (zhōu) (chuáng) (bìng) (shǐ) (zhāng)

23、寻(xún) (kū) (liáng) (shí) (shuāng) (tǐ) (cāo) (chǎng)

24、份(fèn) (fěn) (zuó) (qíng) (gū) (niáng) (mèi) (dú)

25、舟(zhōu) (chéng) (yīn) (kè) (hé) (wāng)

识字7、丛(cóng) (láo) (pāi) (hù) (bǎo) (wù) (jī) (māo)

26、羽(yǔ) (lǐng) (zhuō) (lǐ) (yuè) (bèng) (líng) (chén)

27、失(shī) (jiào) (rēng) (diào) (yǎn) (jīng) (zhǐ) (chuán)

28、久(jiǔ) (hū) (zhì) (sǐ) (yāo) (jiǎn) (lì) (bèi)

29、并(bìng) (yè) (xǐ) (zhòng) (wèi) (qīng) (kè) (qún)

识字8、卫(wèi) (yùn) (yǔ) (zhòu) (háng) (jiàn)

30、冲(chōng) (shài) (chí) (fú) (zāi) (hài) (hēi) (qì)

31、岸(àn) (wén) (dòng) (yǐng) (dǎo) (you) (yuán) (wéi)

32、杯(bēi) (jiàn) (zhù) (xū) (néng) (piāo) (bì) (shì)

33、历(lì) (shǐ) (miè) (kè) (huà) (dài) (sūn) (zhí)

34、厂(chǎng) (chǎn) (jiè) (nóng) (kē) (jì) (fǎng) (zhī)


 

二年级下册生字

1、脱(tuō) (dòng) (xī) (mián) (tàn) (yáo) (yě) (duǒ) (jiě)

2、未(wèi) (zhuī) (diàn) (kū) (xú) (shāo) (róng) (cài) 宿(xiǔ)(请微信公众号:方舟刘静波语文)

3、冈(gāng) (shì) (jiè) (hōng) (sǔn) (yá) (hǎn) (hū) (huàn)

4、弟(dì) (gē) (gǔ) (chōu) (guǎi) (jiāo) (zhōng) (jìng) (tǎng) (xiè) (jiàn) (wēi)

6、瓦(wǎ) (quán) (rán) (jié) (gǔ) (cuì) (tǎ) (dù) (juān)

7、冒(mào) (léi) (xū) (mài) (mí) (jì) (shū) (fēng) (dī) (sǎ) (ní) (nìng)

9、扑(pū) (tuō) (mō) (lì) (líng) (ruò) (mò) (fēn) (fāng) (xià) (yìng) (gāi)

10、岛(dǎo) (zhǎn) (jiàn) (shā) (huán) (rào) (shèng) (yǐn) (yuē) (shěng) (mào) (shèng)

11、吾(wú) (jì) (liú) (xìng) (mì) (mì) (pō) (dā) (zhāi) (dìng) (gōu) (gòu)

12、龙(lóng) (ēn) 寿(shòu) (bǎi) (pō) (tè) (jìng) (xiǎn) (jiǎo) (dù) (fèng) (huáng)

13、束(shù) (gōu) (fǔ) (dān) (duó) (gōng) (ban) (xióng) (wěi) (shuò) (huī) (huáng)

14、色(sè) (lìng) (zhì) (tí) (tí) (màn) (lǎng) (hǒng) (hē) (piàn)

15、 刀(dāo) (ěr) (qiú) (réng) 使(shǐ) 便(biàn) (yīng) (piào) (zhěng) (shì) (ér) (qiě)

16、丹(dān) (wū) (yì) (xiǎn) (hū) (sī) (gǎn) (zhǎ) (tāo) (chén) (zhuǎn) (xié)

17、 吴(wú) (hán) (chuāng) (lú) (lǐng) (míng) (jué) (yín) (yān) (bó) (liú) (liǔ)

18、 垂(chuí) (luàn) (chén) (yā) (táo) (yuè) (zhèn) (cǎi) (hóng) (chán) (zhī) (zhū)

19、册(cè) (yán) (bǎo) (pā) (yìn) (páo) (mái) (lù) (tiě) (zhì) (hòu) (dǐ)

20、忠(zhōng) (dǎo) (zhǎn) (jī) (chóu) (xī) (zhēn) (pèng) (huāng)

21、兄(xiōng) (dāi) (shāng) (mǒ) (jǐ) (gǒng) (jué) (jià) (qián) (gòu) (pī) (píng)

22、报(bào) (bō) (lí) (shí) (pò) (suì) (huá) (jì) (xù) (fēng) (jiāo) (ào)

23、拎(līn) (tǒng) (tíng) (cōng) (gē) (bó) (diàn) (huǎng) (dàng)

25、叭(bā) (líng) (gǒu) (zāo) (lóu) (tī) (kěn) (nǎo) (jīn)

26、讶(yà) (tán) (pài) (yǐn) (liè) (fēng) (qiāo) (fù) (jìn)

27、 守(shǒu) (diū) (jiāo) (fèi) (wàng) (suàn) (cǐ) (zhuāng) (féi)

28、灰(huī) (tǎo) (yàn) (bīng) (dàn) (ké) (yā) (qī) (fù) (é) (chì) (páng)

29、勺(sháo) (dòu) (yù) (zǔ) (zhēn) (zhū) (shù) (zuàn) (yán) (shuì) (jù) (lí)

30、油(yóu) (jiǎn) (chá) (tuán) (chì) (zé) (yán) (kuā) (jiǎng)

31、亡(wáng) (ròu) (nài) (mí) (chuán) (rǎn) (lèi) (yán) (hán)


三年级上册生字

1、坪(píng) (bà) (dài) (zhāo) (hú) (dié) (kǒng) (què) (wǔ) (tóng) (cū) (wěi)

2、要(yào) (zhuāng) (jìn) (róng) (cháo) (xiē) (diào) (chá) (bàn) (lǒng) (zhǎng) (qù)

3、爬(pá) (fēng) (dǐng) (sì) (cāng) (yǎng) (zán) (fèn) (biàn) (yǒng) (jū)

5、郊(jiāo) (sàn) (bù) (xiōng) (pú) (zhā) (huò) (zhě) (gǎn) (xī) (dī) (chéng)

6、基(jī) (tū) (àn) (bǎi) (nòng) (zhǔn) (bèi) (cè) (jiāo) (juǎn) (liàng) (mì) (zá) (shè)

7、著(zhù) (cáng) (qiāo) (shǎn) (kēng) (chén) (tuī) (lǚ) (kǎo) (qín) (jì) (yí) (jiū) (zhèn)

9、促(cù) (shēn) (yì) (yì) (féng) (jiā) (bèi) (yáo) (biàn) (chā)

10、精(jīng) (xī) (què) (yī) (pīn) (mìng) (bēn) (cūn) (dǒu) (sàng) (mó) (fāng)

11、扇(shàn) (méi) (yóu) (shuǎng) (shì) (xiān) (lí) (bō) (luó) (liáng) (jǐn) (yáng)

13、艳(yàn) (nèi) (mèng) (xǐng) (sū) 湿(shī) (jiāo) (nèn) (qiáng) (shì) (kūn) (bō) (xiū) (zhì)

14、论(lùn) (shì) (yàn) (dài) (zhèng) (gài) (jiǎn) (zǔ) (cè) (kuò) (què) (wù) (tú) (chāo)

15、堂(táng) (jìng) (xián) (dài) (yuè) (tuǐ) (suí) (diào) (jiǎn) (bài) 访(fǎng) (jù)

17、闻(wén) (chén) (pú) (nà) (mèn) (qiū) (yíng) (děng) (zhǐ) (jìng) (shòu) (pǐn)

18、暗(àn) (jiàng) (zhàng) (zhī) (jī) (fū) (liáo) (kuò) (xuè) (yè) (zī) (rùn) (chuàng)(zào)

19、县(xiàn) (shè) (cān) (bù) (héng) (kuà) (jǔ) (jī) (jiān) (gù) (lán) (àn) (zhǎo) (guì)

21、 断(duàn) (chǔ) (gū) (fān)

22、蓝(lán) (lǎn) (pī) (huá) (wēi) (wǔ) (jiǎn) (yán) (xíng) (zhuàng) (yú) (liào) (bèi)

23、汇(huì) (xīn) (shǎng) (yìng) (dǎng) (shì) 线(xiàn) (jìn) (xiàn) (yào) (cái) (ruǎn) (guā)(shé)

25、矛(máo) (dùn) (jí) (chí) (bān) (jià) (guī) (gōng) (pào) (tǎn) (zhàn) (shén) (bīng)退(tuì)

26、挖(wā) (xié) (fǔ) (jù) (miǎn) (wū) (qiǎng) (nán) (chū) (guǎn) (dí) (jiē) (dǒng)

27、陶(táo) (qiān) (xū) (zuǐ) (nǎo) (nù) (chǎo) (gǎn) (huāng) (pěng) (pǔ) (sù) (zhí)(shòu)

29、愿(yuàn) 姿(zī) (shì) (tóu) (kuàng) (tūn) (liè) (xù) (shù) (pǔ) (tōng) (gǔ) (lì)

30、育(yù) (píng) (xì) (shéng) (chá) (wēi) (xiǎn) (shùn) (liǎng) (suǒ) (jī) (dǔ) (huò)

31、予(yǔ) (dān) (kuān) (yù) (mǎi) (cāi) (táng) (jí) (kǎ) (pàn) (rén) (tiē)


三年级下册生字

1、燕(yàn) (jù) (zēng) (lüě) (dào) (jiān) (ǒu) (zhān) (quān) (yàng) (juàn) (fú) (yǎn) (zàn)

2、咏(yǒng) (bì) (zhuāng) (cái) (jiǎn) (bīn) (zǐ)

3、荷(hé) (ái) (lián) (péng) (zhàng) 仿(fǎng) (fó) (shang) (piān) (dǎo) (qīng) (tíng)

5、翠(cuì) (gǎn) (fù) (chì) (chèn) (shān) (tòu) (fàn) (pào) (sì) (wēng) (dǒu) (bì)

6、欧(ōu) (zhōu) (ruì) (shì) (shū) (qǐ) (shū) (zhòu) (shè) (pí) (zhèng) (tà) (jiù) (zǎi)

7、森(sēn) (yù) (cōng) (zhàn) (gài) (lí) (kǎn) (luǒ) (kuò) (dòng) (chái) (chuǎn) (lí)

9、寓(yù) (zé) (kū) 窿(lóng) (láng) (diāo) (jiē) (quàn) (huǐ) (pán) (chan) (yìng)

10、弓(gōng) (wèi) (shè) (jiàn) (liè) (yàn) (xián) (bēi) (cǎn) (yù) (tòng) (liè)

11、叮(dīng) (zhǔ) (pái) (kào) (fú) (shěn) (sù) (shǎng) (yuè) (shú) (xī) (huì)

13、赛(sài) (téng) (yōu) (wèi) (suō) (suī) (kuáng) (yíng) (shǔ) (yì) (qióng) (jiāng) (ruò)

14、俱(jù) (bó) (yā) (jié) (wǔ) (mò) (jú) (bàng) (xiàn) (mù) (jìn) (xí) (zhòng) (jiū)

15、匠(jiàng) (tì) (chāo) (mò) (mà) (suō) (chéng) (jiān) (káng) (yuán) (fèn) (bì) (jiè) (jì)

17、贺(hè) (gù) (xùn) (sù) (fù) (qià) (fàn) (huǎn) (pó) (yì) (dá) (zhì) (fán) (xiǎng)

18、炸(zhà) (yī) (shū) (méi) (xíng) (fǒu) (diàn) (jiǔ) (yǎn) (yǎo) (quán) (zhì) (róu)

19、渴(kě) (guàn) (lèi) (jìng) (cōng) (āi) (tiǎn) (fǎn) (dì) (rěn) (còu) (yān) (tuò) (mò) (yǒng)

21、差(chà) (dǐ) (shì) (zhuāng) (jià) (shòu) (cún) (fán) (zhí) (shū) (má) (jiào) (shā) (yù)

22、幕(mù) (lín) (xuán) (céng) (ào) (nǔ) (dēng) (rèn) (sǎ) (zǎo) (dàn) (xiàng) (gū) (líng)

23、络(luò) (xiāng) (pò) (wù) (dīng) (shǔ) (táng) (jǐng) (mī) (lǎn) (chǎng) (jì) (miǎo) (liàn)

25、彤(tóng) (xiá) (péi) (chèn)

26、窄(zhǎi) (bó) (duàn) (qī) (dǎn) (zōng) (zhèn) (tān) (bí) (yōu) (huàn) (shuāi) (shù)

27、卖(mài) (shòu) (tuó) (gòu) (duān) (tāo) (guǎn) (fàn) (biàn) (duī) (mó) (fù) (biāo) 齿(chǐ)

29、乞(qǐ) (qiǎo) (xiāo) (dù) (píng) (zhú) (xiǎo) (tōu)

30、淹(yān) (guān) (bī) (xìng) (zhēng) (hàn) (tú) (téng) (cuī) (diào) (guì) (qú) (guàn) (gài)

31、隆(lóng) (tā) (lù) (rán) (xióng) (zhèng) (xī) (pēn) (quē) (chún) (yě) (liàn) (pén)


四年级上册生字

1、潮(cháo) (chēng) (yán) (lóng) (zhào) (méng) (báo) (wù) (áng) (fèi) (guàn) (jiù) (huī)

3、灿(càn) (làn) 竿(gān) (máng) (jiǎng) (guī) (lǜ) (zhī) (zhū) (feng) (xì) 耀(yào) (shāo) (jì)

5、莫(mò) (là) (hún) (yí)

6、虎(hǔ) (zhàn) (pū) (jūn) (yún) (dié) (jīng) (bǐng) (chù) (hén) (zhú)

7、宅(zhái) (bì) (qì) (háo) (yù) (zé) (zhǐ) (xué) (jué) (sōu) (qīng) (bā) (pāo)

9、溢(yì) (yǔn) (qiáng) (pái) (tiān) (xùn) (fù) (níng) (là) (kù) (yú) (chāi)

11、融(róng) (shèng) (fá) (méi)

13、颈(jǐng) (zhèng) (lì) (jù) (cān) (tǎng) (yǐn) (shì) (pí) (dūn) (gòng) (lín)

15、性(xìng) (gé) (píng) (tān) (zhí) (yǎng) 稿(gǎo) (cǎi) (méi) (shé) (diē) (zhuàng) (pì)

17、崇(chóng) (xuán) (jiā) (zhuān) (gé) (tún) (bǎo) (lěi) (zhàng) (fú) (zhì) (huì) (pò)

18、殿(diàn) (láng) (zhù) (zāi) (zhù) (gé) (zhū) (dī) (diāo) (shī) (tài)

20、孟(mèng) (hào) (líng) (cí) (wéi) (shě) (jūn)

21、洪(hóng) (bào) (měng) (zhǎng) (kù) (lǎn) (wěn) (sú) (héng) (xù) (fú)

22、峡(xiá) (guì) (yí) (wān) (bǐ) (xí) (yú) 怀(huái) (kuàng) (zàn) (bāo) (mài)

25、帝(dì) (yì) (bó) (zū) (zhèn) (fàn) (chuǎng) (fán) (xún) (rǎng) (fù) (chéng)

26、篇(piān) (jiàn) (fān) (lián) (yè) (shān) (cí) (zào) (wò) (qià) (hūn) (tīng) (hú)

29、改(gǎi) (chéng) (lài) (gēng) (jià) (huàn) (qián) (hé) (kòng) (lián) (zhé) (guī)

31、恐(kǒng) (xiōng) (bèn) (gē) (jǐn) (dùn) (miáo) (huì) (dūn) (yíng) (mǐn) (jié) (zhǎn)


四年级下册生字

1、亭(tíng) (tíng) (tán) (luó) (ān)

2、澜(lán) (xiá) (pān) (luán) (tài) (luò) (tuó) (luó) (zhàng) (wù) (mián)

3、浙(zhè) (tóng) (cù) (nóng) (tún) (shāo) (é) (cā) (wān) (yán) (rǔ) (jù) (yuán)

5、维(wéi) (cái) (shǔ) (huò) (chí) (zèng) (shǐ) (dé) (huò) (mǎ) (kù) (shāo) (xiàng) (bō)

7、尊(zūn) (wò) (chéng) (bèi) (kān) (shàn) (kuǎn) (lì) (shòu) (jié) (hóu) (chuí) (jiāng) (pèi)

9、幼(yòu) (tān) (zhēn) (cháo) (zhuó) (qǐ) (yú) (chǔn) (fǎn) (xū) (lán) (ōu) (mào) (chè)

11、蝙(biān) (fú) (bǔ) (é) (wén) (bì) (ruì) (dāng) (yíng) (jiē) (ài) (yíng)

13、削(xuē) (wèi) (shào) (tǐng) (sī) (shuǎi) (tī) (qiāng) (fáng) (guǐ) (hàn) (gǔn) (huǐ) (guàn)

15、牺(xī) (shēng) (kǎi) (zhēng) (ā) (yí) (jì) (gòng) (shèng) (zhù) (zuì) (è) (jiàn) (kāng)

17、径(jìng) (chàng) (kē) (bàn) (shùn) (hú) (xiáng) (quán) (bīn)

19、扰(rǎo) (yù) (qū) (zhuó) (zhěn) (hàn) (tà) (xiàn)

21、棚(péng) (shì) (guàn) (jú) (qiáo) (lǜ) (mì) (sǒng) (dǎo) (bān) (cháo) (xié) (mián) (xīn)

23、蚕(cán) (sāng) (zhòu) (gēng) (jì) (sāi) (lù) (lì)

25、略(lüè) (biàn) (fèng) (wéi) (bàng) (shuān) (tuō) (shì) (xuān) (sà) (wàng) (zhí)

27、港(gǎng) (chè) (hú) (gāng) (bà) (gǒu) (xiù) (huī) (huī) (lóng) (yǎ)

29、昌(chāng) (qī) (cì) (bǎng) (biǎn) (què) (cài) (cǎi) (cháng) (wèi) (tang) (jì) (tāng)

31、焰(yàn) (qū) (xiù) (bài) (fá) (pèi) (ráo) (kàng) (yā) (suǒ) (hěn) (xī) (gān) (zāng)


五年级上册生字

1 、窃(qiè) (chǎo) (guō) (diǎn) (yō) 饿(è) (jù) (chōng) (yán) (zhòu) (wǎn) (suān) (chēng) (guì)

3 、侣(lǚ) (yú) (hé) (yù) (tàng) (sòng) (líng) (biān) (mǒu)

5 、洛(luò) (yú) (pàn) (zhàng)

6 、魂(hún) (lü) (yōu) (zàng) (chóu) (sāi) (shèn) (chóu) (wèi) (shū) (shuāi) (juàn) (qiáo)

9 、鲸(jīng) (zhū) (è) (bǔ) (lǜ) (dù) (fèi) (ǎi) (pàn) (tāi)

11 、盗(dào) (xián) (jiá) (yàng) (ǒu) (zhān) (zào) (fèi)(请关注微信公众号:方舟刘静波语文)

13 、捞(lāo) (ěr) (jiàn) (gōu) (yì) (zòng) (pā) (sāi) (jiǎo) (chún) (jǔ) (yòu) (jiè) (jiàn)

15 、亩(mǔ) (cháng) (fēn) (fù) (máo) (zhà) (liú)

17 、杉(shān) (jī) (hún) (xī) (xū) (màn) (jí) (bào) (lì) (zá) (chàn)

19 、糕(gāo) (dí) (lǒu) (háo) (téng) (zhì) (sī) (miào) (bǎn) (cí) (xiáng) (qí) (jǐn) (shèn)

21 、损(sǔn) (huáng) (lóng) (tī) (háng) (lái) (yáo) (hóng) (sòng) (qīn) (tǒng) (xiāo) (guī) (jìn)

22 、庙(miào) (wù) (gě) (hǒu) (qiāng) (qí) (qū) (shī) (zhǎn) (zhuì) (báo) (chóu) (hèn) (tiào)

25、 丸(wán) (yá) (mín)

26 、典(diǎn) (fù) (wěi) (xié) (bīn) (zé) (zòu) (dàn) (niǔ) (zhān) (fú) (qí) (sǎng) (dǎng)


五年级下册生字

1 、毯(tǎn) (xuàn) (lè) (yín) (yū) (jīn) (tí) (mào) (jū) (xiū) (sè) (jiāo) (piān) (yá)

3 、晰(xī) (sǎn) (fǔ) (shào) (jiāng) (xiàn)

5 、牧(mù) (suō) (zhē) (zuì) (mèi) (chú) (bāo)

6、 毡(zhān) (xiè) (jǔ) (jiáo) (mò) (mò) (ǎo) (páo) (shǎ)

8 、胚(pēi) (huò) (huàn) (bì) (fù) (táo) (fáng) (qǐ) (jiǎo) (zhī) (lí) (kuì) (kuī)

10 、梁(liáng) (huì) (yì) (nǎi) (yuē) (qín)

11 、侮(wǔ) (rǔ) (huǎng) (bì) (jǔ) (qiú) (xī) (chén) (huái) (gān) (jú) (zhǐ) (zéi) (péi)

14、 妮(nī) (yì) (xiāo) (tàn) (yì) (yáo) (è) (hào) (duò) (sǎo) (kuà) (lán)

16 、咆(páo) (xiào) (fēng) (níng) (tǎng) (sì) (jiū) (bào) (dèng) (shēn) (táng) (chān) (jì) (diàn)

18 、赵(zhào) (bì) (zhào) (nuò) (qiè) (sè) (jù) (zhū) (jīng)

19 、妒(dù) (jì) (cáo) (dū) (gān) (lǔ) (yán) (màn) (sī) (zhài) (lèi) (nà) (yuán) (chéng)

22 、擞(sòu) (zhàn) (bān) (dōng) (jiān) (zhí) (láng) (jiē) (liǎn) (xí) (sāo) (zōng) (lián) (pà)

25 、脊(jǐ) (guǎn) (jǐn) (chà) (yān) (xiá) (pō)

26 、尼(ní) (tǐng) (chā) (shāo) (qiào)(qiào) (cāng) (mǔ) (dǎo) (gù) (huá)


六年级上册生字

1、 邀(yāo) (fǔ) (bào) (qiào) (qū) (jīn) (yùn) (xiá)

3、 谧(mì) (xiàng) (qiào) (dòu) (páng) (hōng) (kǎo) (yùn) (qín) (miǎn) (wěn)

1、 施(shī) (náo) (yōng) (jiān) (yì) (chǎn) (liè) (rě) (jī) (jiāng) (chà)

2、 挚(zhì) (qǐn) (pín) (méng) (lóng) (qī) (bān) (piān)

9、搁(gē) (tián) (yuàn) (xiān) (āi) (guǒ) (kuí) (wú) (lín) (sī) (méi) (lǜ)

11、悠(yōu) (yí) (qiàn) (liū) (hēi) (gē)

13、晶(jīng) (yíng) (ǎi) (zī) (kuàng) (cì) (jié) (làn) (xié) (dǔ)

15、嗡(wēng) 鹿(lù) (jùn) (yīng) (chán) (zhī) (yīng) (juàn)

17、扭(niǔ) (kuà) (chú) (tào) (wèi) (chù) (cuàn)

18、挽(wǎn) (hú) (lún) (zǎo) (gǎo) (huǎng) (shuāng) (xiáng) (shì) (zhāng) (hāi) (sòu)

21、塑(sù) (kòu) (jiāo) (tǒng) (zào) (gé) (zāo) (qì) (yù) (bó) (bēi)

26、茵(yīn) (là) (mò) (máng) (jiàn) (lín) (shà) (lù)


六年级下册生字

2、挪(nuó) (zhēng)

3、秧(yāng) (wěi) (fān) (duàn) (yǎ) (bó)

6、旬(xún) (áo) (suàn) (cù) (jiǎo) (fěi) (bàn) (zhēn) (lì) (zhēng) (biān) (mài) (sì) (guàng)

10、籍(jí) (tì) (bù) (chǒu) (mó) (pàng) (xíng) (hēng) (jùn) (cán) (fěi) (wō) (kěn) (jiù)

12、鸿(hóng) (dǐng) (wàng) (chuī)

14、乖(guāi) (qún) (dōu) (bì) (āi) (chú)

15、锈(xiù) (mó) (róu) (mǎ) (zhàn) (dú) (piě) (yē) (cuō) (xiá) (zhā) (kēng) (nà) (yī) (jiǎo)

18、埃(āi) (lún) (téng) (xī) (jiǎn) (wán) (zhuó) (xiào) (shí) (fá) (yù) (xián) (fèn) (juān)

20、澡(zǎo) (xiè) (nì) (méi) (yù)

 

 

关注智慧山微信公众号(zhihuishan2013)后,在公众号里回复以下关键字,即可得到相应资源!

公开课、作文、复习、试卷、知识点、活动、拼音、字母、钟表、看图写话、故事、双语故事、成语、常识、APP、语文、数学、英语、百家姓、三字经、唐诗三百首、自助查询、超级口算

发表评论
评论通过审核之后才会显示。
分类