声母与单韵母拼读

2018-11-07 22:21:00
RedYin
原创
29958

 声母b p m f与单韵母拼读

拼一拼

读一读

ɑ→bɑ


b      ibi

ubu

bā bá bǎ bà

bō bó bǒ bò

bī bí bǐ bì

bū bú bǔ bù

ɑ→pɑ

p      opo

ipi

upu

pā pá pà

pō pó pǒ pò

pī pí pǐ pì

pū pú pǔ pù      

ɑ→mɑ

omo

b      eme

imi

umu

mā má mǎ mà  

mō mó mǒ mò

  me

mī mí mǐ mì

mū mú mǔ mù

ɑ→fɑ

f      ofo

ufu

fā fá fǎ fà

fó        

fū fú fǔ fù

拼读音节词语,看看它们都是什么意思。

bà bɑ

bà mā

pá pō

bú pà

pí fá

pó po

pò pí

fù mǔ

mā mɑ

mù mǎ

bó fù

fǔ mō

拼一拼,读一读。

bā个

bá草

bǎ

bō

pō

pū路

pù

fā生

fǎ

fà

fú住

想一想,你还能用哪些音节和字  组合成词语。

声母d t n l与单韵母拼读

拼一拼

读一读

ɑ→dɑ


idi

udu

uoduo

dā dá dǎ dà

dé 

dī dí dǐ dì

dū dú dǔ dù

duō  duó  duǒ  duò

ɑ→tɑ

ete

t      iti       

utu

uotuo

tā  tá  tǎ  tà

tē  té  tě  tè

tī  tí  tǐ  tì

tū  tú  tǔ  tù

tuō  tuó  tuǒ  tuò

ɑ→nɑ

ene

n       ini        

  unu  

ü→nü

u-o→nuo

nā  ná  nǎ  nà

nē  né  ně  nè

nī  ní  nǐ  nì

nū  nú  nǔ  nù

nǖ  nǘ  nǚ  nǜ

nuō  nuó  nuǒ  nuò

ɑ→lɑ

ele

l       ili        

ulu

ü→lü

uoluo

lā  lá  lǎ  là

lē  lé  lě  lè

lī  lí  lǐ  lì

lū  lú  lǔ  lù

lǖ  lǘ  lǚ  lǜ

luō  luó  luǒ  luò


拼读音节词语,看看它们都是什么意思。

dā lǐ

mǎ dá

dá tǐ

dà mǐ

ní tǔ

mǎ lù

nǔ lì

tà bù

mǔ nǚ

dì lǐ

lǎ bɑ

lù dì

nǎ lǐ

lǚ tú 

dà dì

tí mù

tǔ dì

dì tú

là bǐ

fā nù

dà fó

dù pí

luó bo

tuō bǎ

拼一拼,读一读。

dé

dú书

dǔ车

duǒ

tǎ

tè点

tí水

tǔ出

tuō地

tuó背

ní土

nǔ力

nuó动

là笔

lā开

lì

lú

lǘ

lǜ草

luò叶

想一想,你还能用哪些音节和字组合成词语。

声母ɡ k h与单韵母拼读

拼一拼

读一读

ɑ→ɡɑ

e→ɡe


g           u-ɑ→ɡuɑ

uo→ɡuo

ɡā  ɡá  ɡǎ  ɡà

ɡē  ɡé  ɡě  ɡè

ɡū  ɡǔ  ɡù

ɡuā  ɡuá  ɡuǎ  ɡuà

ɡuō  ɡuó  ɡuǒ  ɡuò

ɑ→kɑ

eke

k                                           uku

u-ɑ→kuɑ

uokuo

kā  kǎ

kē  ké  kě  kè

kū  kǔ  kù

kuā  kuá  kuǎ  kuà

kuō  kuó  kuǒ  kuò

ɑ→hɑ

ehe

h                uhu

u-ɑ→huɑ

uohuo

hā  há hǎ  hà

hē  hé  hè

hū  hú  hǔ  hù

huā  huá  huǎ  huà

huō  huó  huǒ  huò

拼读音节词语,看看它们都是什么意思。

hé huā 

hé ɡé

hú tu

huǒ ɡuō

ɡuā ɡuǒ

huà huà

huǒ bǎ

kuā dà

hǔ pò

há mɑ

luò tuo

huá huá tī

huā duǒ 

bō luó

ɡū ɡu

hā mì ɡuā

ɡē ɡe

ɡuō lú

huā bù

mó ɡu

lí huā

tuō dì

kè huà

kuà bù

拼一拼,读一读。

ɡù事

ɡē

hé

kè

kuò气

ɡuà住

西ɡuā

ɡuǒ

ɡuò去

kǔ瓜

kū

kù子

hē水

hǔ

hù

huà笔

huó

huá船

hā hā

huǒ山

想一想,你还能用哪些音节和字组合成词语。

声母j q x与单韵母拼读

拼一拼

读一读

j          ju

q    ü      qu

x          xu

jū  jú  jǔ  jù

qū  qú  qǔ  qù

xū  xú  xǔ  xù

ju(j)(ü)  jū→j(ǖ)  jú→j(ǘ) jǔ→j(ǚ) jù→j(ǜ)

qu(q)(ü)  qū→q(ǖ) qú→q(ǘ) qǔ→q(ǚ) qù→q(ǜ)

xu(x)(ü)  xū→x(ǖ) xú→x(ǖ) xǔ→x(ǖ)  xù→x(ǖ)

iji

ü→ju

i-ɑ→jiɑ

jī  jí  jǐ  jì

jū  jú  jǔ  jù

jiā  jiá  jiǎ  jià

iqi

ü→qu

i-ɑ→qiɑ

qī  qí  qǐ  qì

qū  qú  qǔ  qù

qiā  qiá  qiǎ  qià

ixi

ü→xu

i-ɑ→xiɑ

xī  xí  xǐ  xì

xū  xú  xǔ  xù

xiā  xiá  xiǎ  xià

拼读音节词语,看看它们都是什么意思。

xià qí

jí ɡé

xī ɡuā

ɡuó jiā

xí tí

xì jù

jī  qì

jú  huā

jì xù

dǎ  qì

ɡē qǔ

ɡuò  qù

fù  xí

dā jī mù

huò qǔ

xī  qí

jiā fǎ

jǔ lì

huà jiā

qì tǐ

mǔ jī

hū xī

kū qì

xǔ duō

拼一拼,读一读。

jī

jí

jì住

jū住

jú子

jǔ例

jù目

jiā里

jiǎ的

jià日

qī

qǐ来

qū体

qǔ子

qù

qià好

xí

xì

xǔ多

xià

想一想,你还能用哪些音节和字组合成词语。

声母zcs与单韵母拼读

拼一拼

读一读

zā  zá  zǎ

zé  zè

zū  zú  zǔ

zuō  zuó  zuǒ  zuò


cā cǎ

cè      

cū cú  cù  

cuō  cuó  cuǒ  cuò


sā sǎ sà

sé  sè

sū sú sù

suō  suó  suǒ  suò

读记整体认读音节zicisi

zī  zí  zǐ  zì

cī  cí  cǐ  cì

sī  sí  sǐ  sì

读音节词语,注意整体认读音节。

zǔ mǔ

sī ɡuā

zǐ sè

zǐ dì

zá jì

fǎ zé

luō suo

zī ɡé

zì mǔ

zuò huà

jì cè

ɡē cí

jí cù

zì sī

zǔ ɡuó

fù sū

sī jī

fù zé

cí qì

zǐ xì

qǐ sù

cū xì

tǔ sī

qī sè huā

dà zì

huǒ sù

zì jǐ

zuò hè kǎ

sù dù

zuò cuò

sè sù

cā bō li

读一读。

zá

zǔ国

zuó天

zuǒ边

zuò家

cā地

cè身

cū大

cù

cuō洗

cuò字

sù

sǎ花

suǒ住

zú

zú球

想一想,你还能用哪些音节和字组合成词语。

声母zhchsh  r与单韵母拼读

拼一拼

读一读

ɑ→zhɑ


uzhu

zh               u-ɑ→zhuɑ

uozhuo

zhā  zhá  zhǎ  zhà       zhē  zhé  zhě  zhè

zhū  zhú  zhǔ  zhù

zhuā  zhuá  zhuǎ  zhuà

zhuō  zhuó  zhuǒ  zhuò

ɑ→chɑ

ch                   eche

 uchu

uochuo

chā  chá  chǎ  chà 

chē  chě  chè

chū  chú  chǔ  chù

chuō  chuó  chuǒ  chuò

ɑ→shɑ

 eshe

sh                   ushu

u-ɑ→shuɑ

uoshuo

shā  shá  shǎ  shà     

shē  shé  shě  shè 

shū  shú  shǔ  shù

shuā  shuá  shuǎ  shuà

shuō  shuó  shuǒ  shuò

ere

 r                    uru

uoruo

rě  rè 

rú  rǔ  rù

ruō  ruó  ruǒ  ruò

读记整体认读音节zhichishi  ri

zhī  zhí  zhǐ  zhì

chī  chí  chǐ  chì

shī  shí  shǐ  shì

rī   rí   rǐ   rì

读音节词语,注意整体认读音节。

zhā huā 

chē zhá 

né zhɑ 

zhé mó 

dǎ zhé

zhè lǐ

dú  shé

shù zhī

ɡuǒ zhī

zhī shi

zhí bǐ

zhú  zi

qí chē

qì chē

shǔ shù

shù zì

rì lì 

zhí rì 

zhì qì 

zhì xù

rì chū

là zhú

shī zhǔ

zhuā zhù

zhuǎ zi

zhuō zi

rú ɡuǒ

 dú shū

读一读。

zhè儿

zhū

zhuó米

zhuō虫

chù

chà

shā石

shǔ

shú人

shuǎ

shuā

shuō

rú来

rè水

zhì气

rì月

想一想,你还能用哪些音节和字组合成词语。

声母y w与单韵母拼读

拼一拼

读一读

y-ɑ→yɑ

yā  yá  yǎ  yà


owo

wā  wá  wǎ  wà

wō  wó  wǒ  wò

读记整体认读音节yiwuyu

yī  yí  yǐ  yì

wū  wú  wǔ  wù

yū  yú  yǔ  yù

读音节词语,注意整体认读音节。

yā zi

yā lí

yá chǐ

bá yá

yǎ bɑ

yǎ yǔ

yà yì

wā kǔ

bù wá wɑ

wà zi

wǒ jiā

wò tǔ

yī fu

ā yí